H & W Administratie en Belastingadvies

Nieuws

Trefwoord:


Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

23-05-24

Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de onbelaste reiskostenvergoeding in de loonbelasting. De conclusie van het onderzoek is dat de regeling doeltreffend en doelmatig … Lees meer

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

23-05-24

De formerende partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten, dat als basis dient voor de kabinetsformatie. Dit hoofdlijnenakkoord bevat een aantal fiscale maatregelen en een aantal nog uit te… Lees meer

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

23-05-24

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het initiatiefwetsvoorstel over de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) is discussie ontstaan over een amendement, dat afgelopen … Lees meer

Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

23-05-24

In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) voor het eerst opengesteld. Doel van de SABE is het ondersteunen van landbouwondernemers, die hun kennis over verduurza… Lees meer

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

16-05-24

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat recht schriftelijk is overeengekomen en voor beide partijen geldt. Een werknemer heeft geen recht op WW als… Lees meer

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

16-05-24

De staatssecretaris van Financiën heeft de uitvoeringstoetsen bij de amendementen op het Belastingplan 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifrege… Lees meer

Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025

08-05-24

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit met aanpassingen in de kinderopvangtoeslag voor internetconsultatie gepubliceerd. Het besluit past de toeslagpercentages, maximum uurprijzen en toetsing… Lees meer

Niet-verhuurde woning in box 3

08-05-24

Een inwoner van Zweden is eigenaar van een woning in Nederland. De woning is puur voor eigen gebruik en wordt niet verhuurd. De opbrengst van de woning is nihil. De inspecteur is van mening dat voo… Lees meer

Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet

08-05-24

Ontslag op staande voet is een uiterste maatregel en moet daarom aan strenge voorwaarden voldoen. Het ontslag moet berusten op een dringende reden, waardoor van de werkgever niet kan worden gevraag… Lees meer

Geen ingekomen werknemer

02-05-24

De 30%-regeling is op verzoek van toepassing op een ingekomen werknemer met een specifieke deskundigheid, die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is. De regeling is alleen van toepassing als de … Lees meer

Naar boven