H & W Administratie en Belastingadvies

Nieuws

Trefwoord:


Toerekening helft winstuitdeling aan partner

24-11-22

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover aannemelijk is dat de vennootschap de aandeelhouder als zodanig heeft willen bevo… Lees meer

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

24-11-22

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich heeft laten wachten. Daar staat tegenover dat belastingr… Lees meer

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

24-11-22

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 wordt verhoogd naar € 2,15 per thuisgew… Lees meer

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

17-11-22

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een AOW-uitkering begint op te bouwen, zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. … Lees meer

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

17-11-22

De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het pakket Belastingplan 2023 aangenomen. Ook de al voor Prinsjesdag ingediende wetsvoorstellen Fiscale verzamelwet 2023 en Wet implementatie EU-richtlijn … Lees meer

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

17-11-22

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën het percentage van het eigenwoningforfait en de hoogte van de arbeidskorting voor 2023 bekendgemaakt.

Eigenwon… Lees meer

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

17-11-22

De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor 2023 vastgesteld op € 66.956. Dit bedrag is gelijk aan het maximumprem… Lees meer

Tarieven vennootschapsbelasting

11-11-22

De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief stijgt in 2023 fors, terwijl het deel van de winst waarover dit verschuldigd is daalt. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om winsten nog… Lees meer

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

11-11-22

Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie over dit boekjaar onderstaande punten:

  • Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemers.
  • LKV arbeidsbeperkte werknemers.Lees meer

Schenken van aandelen

11-11-22

Er ligt een wetsvoorstel om het doorschuiven van de belastingclaim op aanmerkelijkbelangaandelen bij schenking daarvan af te schaffen per 1 januari 2023. Als u overweegt om aandelen in een bv, die … Lees meer

Naar boven